Rusz po dotację na własną akcję


Konkurs Grantowy dla pracowników Toyota Motor Manufacturing Poland
„Rusz po dotację na własną akcję”

Zobacz jakie projekty zrealizowali nasi pracownicy


Projekty, które zostały zrealizowane i rozliczone dotychczas przez pracowników Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu Oraz Jelczu-Laskowicach

Przejdź do projektów

Kilka słów o programie wolontariatu "Pomoc z Toyoty"


Wyjątkowe

Każdy projekt jest indywidualny i wyjątkowy!

On-line

Wnioski i raporty składane On-line!

Publikowane relacje

Publikujemy wszystkie rozliczone projekty!

Realizowane z miłością

Wszystkie działania realizujemy ze szczyptą miłości!


W 2009 roku na terenie fabryki w Wałbrzychu powstał Program Wolontariatu o nazwie "PoMOC z Toyoty" Dzięki temu nasi pracownicy wnoszą wkład w rozwój swoich lokalnych społeczności poprzez zaangażowanie w lokalnych organizacjach i instytucjach takich jak szkoły, kluby sportowe, stowarzyszenia, domy dziecka itp.W ramach programu na terenie zakładu funkcjonuje Klub Wolontariusza – to forum wymiany doświadczeń, w którym najbardziej aktywni wolontariusze mogą wymieniać informacje na temat realizowanych projektów, dzielą się doświadczeniami i dobrymi praktykami oraz planują ogólnofirmowe działania wolontariackie.
Pracownicy mogą uczestniczyć w Programu Wolontariatu poprzez:


Do tej pory ponad 40% załogi w Wałbrzychu wzięło udział w Programie Wolontariatu realizując łącznie ponad 400 projektów. Programu Wolontariatu został uruchomiony również w fabryce w Jelczu-Laskowicach.


Konkurs Grantowy dla pracowników „Rusz po dotację na własną akcję”


Zasady ogólne:

  1. Aby pomysł mógł być zakwalifikowany jako projekt wolontariacki konieczne jest wskazanie, na czym będzie polegała pomoc wolontariusza (wolontariuszy) TMMP.
  2. Środki pieniężne przekazane przez TMMP mogą być wykorzystane przede wszystkim na zakup materiałów lub usług bezpośrednio związanych z pracą wolontariuszy, np. na zakup niezbędnych materiałów budowlanych, usług transportowych, cateringowych, nagród w konkursach a tylko maksymalnie 25% na zakup gotowego wyposażenia.
  3. Dotacja może być wykorzystana na indywidualne projekty, jak również na projekty realizowane w ramach organizacji, w których działają pracownicy.
  4. Środki pieniężne przekazywane są wyłącznie organizacji non-profit powiązanej z realizacją projektu np. szkole, klubowi sportowemu, stowarzyszeniu.
  5. W danym roku organizacja (beneficjent) może być wsparta przez TMMP tylko dwa razy (wsparcie trwałej zmiany w otoczeniu np. remont i organizacja wydarzenia).
  6. W przypadku gdy liczba wniosków przekroczy budżet w ostatnim etapie wszystkie zgłoszone projekty poddane zostaną ocenie/głosowaniu pracowników TMMP. Każdy głos pracownika (który może zagłosować raz na wybrane przez siebie projekty) oznacza jeden punkt przyznany danemu projektowi. Na podstawie sumarycznej liczby punktów ze wszystkich etapów oceny stworzona zostanie lista rankingowa i przydzielone środki.

Harmonogram


Etap Zgłaszanie projektów przez pracowników Decyzja komisji Realizacja projektu
Runda Zimowa Listopad po ok. 15 grudnia styczeń-kwiecień
Runda Wiosenno-Letnia Marzec po ok. 15 kwietnia maj-wrzesień
Runda Jesienna Sierpień po ok. 15 września październik-grudzień

PomocZToyoty

Pobierz logo

Niektóre ze zrealizowanych projektów


Regulamin wsparcia projektów pracowników w ramach programu wolontariatu "Pomoc Z Toyoty"

Pobierz regulamin

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami!


Poniżej znajdują się dane kontaktowe do kordynatorów wolontariatu z Wałbrzycha oraz z Jelcza-Laskowic

Wałbrzych:

Marta Iwanowska
tel: +48 604-791-443
mail: miwanowska@toyotapl.com
Jelcz-Laskowice:

Krystian Gańcza
tel: +48 882-685-986
mail: kgancza@toyotapl.com

Klauzula informacyjna


Administratorem Twoich danych osobowych jest Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 26 („TMMP”), kontakt: +74 8888 000Połącz: +74 8888 000.
W sprawie ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@toyotapl.com.
TMMP przetwarza Twoje dane osobowe w celu potwierdzenia udziału w głosowaniu w konkursie grantowym „Rusz po dotację na własną akcję” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jak również przetwarza Twoje dane, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów TMMP, którymi jest działalność analityczna i statystyczna na potrzeby optymalizacji produktów i usług administratora.
Odbiorcami Twoich danych są administratorzy strony internetowej PomocToyoty.pl oraz koordynatorzy programu wolontariatu w TMMP.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia głosowania oraz przez okres niezbędny dla ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, nie dłużej jednak niż 6 lat. Dane przetwarzanie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów TMMP będą przechowywane nie dłużej niż 5 lat albo do czasu wniesienia sprzeciwu.
Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.
Przysługuje Tobie prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartych na prawnie usprawiedliwionym interesie.